s
     
ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           =ช่องทางในการติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขตการปกครองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์/ พันธะกิจ           ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 16 ชุมชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           แผนที่ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง           มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ           ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ประวัติ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

        ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ มีพื้นที่ ๐.๗๒ ตารางกิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล มีการเปลี่ยนแปลงเขต จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

        ครั้งที่ ๑ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.๒๔๙๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๗๑ เล่มที่ ๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๓มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๒.๔ ตารางกิโลเมตร

        ครั้งที่ ๒ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๙ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๓ ตอนที่ ๔๘ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๓.๘๘ ตารางกิโลเมตร

        ครั้งที่ ๓ กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๐ ตอนที่ ๑๕๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๘.๓๔ ตารางกิโลเมตร

สำนักงานเทศบาลเมือง

  

ปราจีนบุรี

  

ยุคแรก


 •     
 •       
 •       

 •     
 •       
 •       

........................................................................................
 • สำนักงานเทศบาลเมือง

    

  ปราจีนบุรี

    

  ปัจจุบัน