ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           =ช่องทางในการติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขตการปกครองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์/ พันธะกิจ           ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 16 ชุมชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ข้อมูลในการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง           มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ           ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี


ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์
  web board เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  face Book เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  E-mail เทศบาลเมืองปราจีนบุรี : contact@prachincity.go.th
  Line เทศบาลเมืองปราจีนบุรี : @prachincity
    คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน          
    สถิติเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561          
    สถิติเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562          
    สถิติเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 2562 - พฤษภาคม 2563