ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           =ช่องทางในการติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขตการปกครองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์/ พันธะกิจ           ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 16 ชุมชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ข้อมูลในการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง           มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ           ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
สำรวจความพึงพอใจ           

สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการห้บริการ


    การสำรวจการให้บริการงานทะเบียนและบัตร
-      เดือน เมษายน 2563
-      เดือน กันยายน 2562