ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           =ช่องทางในการติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขตการปกครองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์/ พันธะกิจ           ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 16 ชุมชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           แผนที่ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง           มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ           ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
สำรวจความพึงพอใจ           

ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี


ความหมายของตราเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

  •                 เป็นรูปพระนารายณ์ เพราะเชื่อถือกันว่าพระนารายณ์เป็นพระพรหม เป็นพระเจ้า อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ เมื่อมีเหตุอันใหญ่หลวง หรือมีใครมาก่อการร้ายให้แก่ มวลมนุษย์ พระนารายณ์ จะอวตารลงมาในโลกมนุษย์ เพื่อดับความทุกข์ของมนุษย์ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงได้ใช้รูปพระนารายณ์เป็นตราประจำของเทศบาลและได้ใช้มาจนถึง