ประวัติความเป็นมาของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           =ช่องทางในการติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
เขตการปกครองของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ตราประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
วิสัยทัศน์/ พันธะกิจ           ข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 16 ชุมชน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี           ข้อมูลในการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง           มาตรฐานการให้บริการ
สถิติการให้บริการ           ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
สำรวจความพึงพอใจ           

ช่องทางในการติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ที่อยู่   เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
 Web site  www.prachincity.go.th
 E-mail  contact@prachincity.go.th
 โทรศัพท์  0-3721-1028
 โทรสาร  0-3721-2163