รายงานการประชุมสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 เมษายน 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 /2562 วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 กันยายน 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 ธันวาคม 2562