•     นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์

 •       นายบรรเจิด พฤกษะศรี
 •       นายทศพล พินิจธนภาคย์
 •     นางธนวรรณ พากเพียรศิลป์

 •       นายวิริยะ สันติสวัสดิ์
 •       นายสายัณห์ อยู่สุขสุวรรณ์
 •       ร.ต.ต.ประทีป ทานกระโทก