รวมข่าวประชาสัมพันธ์


 • ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ครั้งที่ 2)
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ครั้งที่ 2)
 • คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019ZCOVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ครั้งที่2)
 • กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2562
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง กรณีประชาชนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสียง มาติดต่อราชการ<
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
 • ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)
 • กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • กำหนดการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 บริเวณศาลพระหลักเมืองปราจีนบรุี
 • ประกาศ การเลือกตั้งประธานชุมชนโปร่งอรุณ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 • การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะฯ พ.ศ.2562
 • ขอเชิญผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มาแสดงตนและยืนยันสถานะบัญชีธนาคารประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • จังหวัดปราจีนบุรีจัดงานเปิดฤดูกาล "เทศกาลล่องแก่งหินเพิง" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (แก่งหินเพิง) อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 • กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 (จังหวัดปราจีนบุรี)
 • ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒<
 • แหล่งน้ำศักสิทธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , และภาษีป้าย พ.ศ.2562
 • กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 13 เมษายน 2562
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2562
 • เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
 • กำหนดการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • แจ้งผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ระหว่างวันที่ 19 - 30 มกราคม 2562
 • กำหนดการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 บริเวณศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี
 • กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลของคนพิการ และคนที่เสียชีวิตหรือสาบสูญยังไม่ได้แจ้งตาย หรือจำหน่ายรายการทะเบียน
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลของคนพิการ และคนที่เสียชีวิตหรือสาบสูญยังไม่ได้แจ้งตาย หรือ จำหน่ายรายการทะเบียน
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
 • ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็น ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ผ่านระบบ ITAS ระหว่างวันที่ 8-30 พ.ย.61
 • กำหนดการจัดงานลอยกระทงประจำปี 2561
 • หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ ขบวนแห่ นางนพมาศ
 • ใบสมัครกระทงใหญ่ ขบวนแห่ นางนพมาศ
 • การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
 • ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น@ปราจีนบุรี" จำนวน 34 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค.61 ณ บริเวณลาน ร.5 (หน้า อบจ.ปราจีนบุรี)
 • คำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
 • เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
 • กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่าผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2561
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การรับโอนย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
 • กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
 • กำหนดการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 • ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานชุมชน
 • การเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน และกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
 • ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 • เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น กรณีมีประชาชนกลุ่มพักอาศัยอยู่ในที่ดินหนองน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำ และระบายน้ำ ชุมชนตรอกศึกษา ชุมชนโปร่งอรุณ และชุมชนเซียนซือ
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กำหนดรับ 3 ม.ค.-30 พ.ย.2561)
 • สรุปบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง การกำหนดทำเลและราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
 • การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ)
 • ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ขอเชิญท่าผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ศาลากลางเหลังก่า
 • กำหนดการ งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 13 เม.ย. 2560
 • กำหนดการ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 วันที่ 1 มกราคม 2560
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือยและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2560
 • การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ(เกิดก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ.2500)และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2559
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2559
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558)
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 • กำหนดการจัดงานประเพณีปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2559
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 5258
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 5258
 • กำหนดการ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2558
 • ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 (12ต.ค.-30ต.ค.58)
 • ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน สิงหาคม 5258
 • พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มิถุนายน 5258
 • ประกาศเใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • ข่าวเทศบาล กุมภาพันธ์ 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 • ข่าวเทศบาล มกราคม 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2558
 • ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย พ.ศ.2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ใบสมัครการประกวดสาว(เหลือ)น้อย/กระทงใหญ่/ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ปี 2557
 • กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 • เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 3-28 พ.ย.57
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 • ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (พ.ศ.2558-2562)
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน เมษายน 2557
 • ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2557
 • ข่าวเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
 • ข่าวเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2557
 • ตารางการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั่น2 ทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
 • การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2557
 • สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล(15 ต.ค.56)
 • ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล(8 ต.ค.56)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2556
 • เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ
 • การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2556
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง พ.ศ.2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2556
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556(ทดแทน)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2556
 • ข้อมูลการจัดงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก วันที่3-5 ก.ค.56
 • ขอเชิญสั่งจอง พระบรมรูปและเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 • คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.
 • ขอเชิญร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษกและวางศิลาฤกษ์แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ในวันที่ 3 ก.ค.56
 • กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.56
 • การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน เมษายน 2556
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2556
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนฤดูระบาด
 • สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงาน(15เม.ย.56)
 • กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556
 • ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลของนักเรียนและบุคลากรครู ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภาระกิจ)
 • มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเชิญร่วม งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า เริ่ม 17 มี.ค. - 19 พ.ค.56
 • ประกาศ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 • แผนผังเส้นทางการเดินรถ ช่วงการสร้างสะพานทดแทนสะพานเดิม 1.สพานปราจีนบุรี 2.สะพานณรงค์ดำริ
 • จะรถเก่า จะรถใหม่ ใครๆก็ใช้แก๊สโซฮอล์ได้
 • ตารางการปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปราจีนบุร/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มกราคม 2556
  ตารางการแข่งขันฟุตบอล ลีกดิวิชั่น 2 2013 ของทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
  ม.ราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์นครนายก) เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) เรียนไม่เกิน 2 ปี สาขาวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2555
  กำหนดการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคล แก้ปีชง ณ วัดสง่างาม ในวันที่ 31 ธ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 17.00-24.39 น.
  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
  กำหนดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/55 วันที่ 19-20 ธ.ค.55 ณ โรงแรมทวารวดี อ.ศรีมหาโพธิ
  ขอเชิญร่วงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  จังหวัดปราจีนบุรี จะปิดสะพานณรงค์ดำริ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
  กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคม ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
  ผลการประกวดกระทงใหญ่/ขบวนแห่/นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
  ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พ.ศ.2555
  จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดงาน“งานฤดูหนาวและงานกาชาดปราจีนบุรี ปี 2555”
  เทศบาลเมืองปราจีนบุรีรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และ คนพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.55
  ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ขอเชิญบริจาคเงินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการฯ
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างพระพุทธโลกวิทูมหามุนีนารถ สูง 79 เมตร ประดิษฐานที่อุทยานเขาอีโต้
  ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทและบวชศิลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2555 ณ วัดป่ามะไฟ
  ม.ราชภัฏสวนดุสิต(นครนายก)เปิดรับนักศึกษารอบโควต้า ป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
  ข่าวกำหนดเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภีตั้งแต่ 1 พ.ย.55
  ข่าว รพ.เจ้าพระยา จัดโครงการต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ไม่มีคิว
  ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2555
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม รวมพลคนปราจีนบุรี Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.55
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 56 (ทดแทน) ครั้งที่1
  ปิดถนนข้าทางรถไฟหน้าค่ายจักรพงษ์ วันเสาร์ที่ 20 ต.ค.55 เวลา 06.00-17.00 น.
  แผนผังการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  กำหนดการและกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
  สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
  ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน กันยายน 2555
  ตารางกำหนดวันเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
  ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
  กำหนดรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.55
  ขอเชิญบูชา เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่น ๑๐๐ ปี ป.ร.อ.รายได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กันยายน 2555
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ วันที่ 20 ก.ย.55
  เชิญร่วมโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยใจลดโลกร้อน "Car Free Day xu 2555" วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย.55 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นบุคลากรสนับสนุนการสอน ร.ร.เทศบาล5 จำนวน 1 อัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2555
  ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2555
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานโรงฆ่าสัตว์
  ประกาศ เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
  ประกาศ เรื่องการรณรงค์ขับ-ซ้อนจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
  ล่องแก่งน้ำใสต้องไป "แก่งหินเิพิง" ระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค.55
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า
  เชิญชมการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงรางวัล ในวันที่ 17-25 ก.ค.55 ณ ร.ร.เทศบาล2
  คำขวัญโครงการรณรงค์ ขับซ้อนจักยานยนต์ใส่หมวกนิริภัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวกองการศึกษา ฉบับเดือน มิถุนายน 2555
  การแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล"ชิงถ้วยพระราชทานฯ 20-24 ส.ค.55 ณ โยงยิม สนามกีฬา จ.ปราจีนบุรี
  การเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.55 เวลา 08.00-15.00น.
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2555
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕
  ขอเชิญเี่ที่ยวงาน "วันกระท้อนหวาน ผลไม้และไม้พัธุ์ดีปี 2555"
  โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
  ประกาศกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสยาเสพติด
  รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100%
  เชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี 25พ.ค.-3ม.ิย.55
  เชิญร่วมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า จ.ปราจีนบุรี วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย.55
  สรุปผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  คำแถลงนโยบายของ นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ ต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวนายกเล็กจัดหนักให้ชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า
  ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน