รวมข่าวประชาสัมพันธ์


 • ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณ ศาลากลางเหลังก่า
 • กำหนดการ งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 13 เม.ย. 2560
 • กำหนดการ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 วันที่ 1 มกราคม 2560
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือยและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2560
 • การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ(เกิดก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ.2500)และผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ขอเชิญผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2559
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2559
 • บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) (ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558)
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 • กำหนดการจัดงานประเพณีปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2559
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 5258
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 5258
 • กำหนดการ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2558
 • ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการมาแสดงตนประกอบการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 (12ต.ค.-30ต.ค.58)
 • ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน สิงหาคม 5258
 • พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มิถุนายน 5258
 • ประกาศเใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • ข่าวเทศบาล กุมภาพันธ์ 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 • ข่าวเทศบาล มกราคม 2558
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2558
 • ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย พ.ศ.2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับ เบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
 • ใบสมัครการประกวดสาว(เหลือ)น้อย/กระทงใหญ่/ขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทง ปี 2557
 • กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 • เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ 3-28 พ.ย.57
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กันยายน 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
 • ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (พ.ศ.2558-2562)
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มิถุนายน 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
 • แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน เมษายน 2557
 • ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2557
 • ข่าวเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557
 • ข่าวเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2557
 • ข่าวอาเซียน ประจำเดือน มกราคม 2557
 • ตารางการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั่น2 ทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
 • การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2557
 • สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล(15 ต.ค.56)
 • ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
 • สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงานเทศบาล(8 ต.ค.56)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2556
 • เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ
 • การชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย พ.ศ.2556
 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง พ.ศ.2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2556
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556(ทดแทน)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม 2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2556
 • ข้อมูลการจัดงานนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก วันที่3-5 ก.ค.56
 • ขอเชิญสั่งจอง พระบรมรูปและเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 • คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.
 • ขอเชิญร่วมพิธีพุทธมังคลาภิเษกและวางศิลาฤกษ์แท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ในวันที่ 3 ก.ค.56
 • กำหนดการโครงการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ค.56
 • การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2556
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน เมษายน 2556
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2556
 • ประกาศเทศบาล เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนฤดูระบาด
 • สอบถามความสมัครใจในการโอนพนักงาน(15เม.ย.56)
 • กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556
 • ประชาสัมพันธ์การได้รับรางวัลของนักเรียนและบุคลากรครู ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 • การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภาระกิจ)
 • มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเชิญร่วม งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า เริ่ม 17 มี.ค. - 19 พ.ค.56
 • ประกาศ เรื่อง การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
 • แผนผังเส้นทางการเดินรถ ช่วงการสร้างสะพานทดแทนสะพานเดิม 1.สพานปราจีนบุรี 2.สะพานณรงค์ดำริ
 • จะรถเก่า จะรถใหม่ ใครๆก็ใช้แก๊สโซฮอล์ได้
 • ตารางการปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองปราจีนบุร/ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน มกราคม 2556
  ตารางการแข่งขันฟุตบอล ลีกดิวิชั่น 2 2013 ของทีมปราจีนบุรี ยูไนเต็ด
  ม.ราชภัฏสวนดุสิต(ศูนย์นครนายก) เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม.) เรียนไม่เกิน 2 ปี สาขาวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2555
  กำหนดการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
  ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคล แก้ปีชง ณ วัดสง่างาม ในวันที่ 31 ธ.ค.55 ตั้งแต่เวลา 17.00-24.39 น.
  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
  กำหนดการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/55 วันที่ 19-20 ธ.ค.55 ณ โรงแรมทวารวดี อ.ศรีมหาโพธิ
  ขอเชิญร่วงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  จังหวัดปราจีนบุรี จะปิดสะพานณรงค์ดำริ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป
  กำหนดการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันที่ 12 มกราคม ณ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
  ผลการประกวดกระทงใหญ่/ขบวนแห่/นางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
  ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พ.ศ.2555
  จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดงาน“งานฤดูหนาวและงานกาชาดปราจีนบุรี ปี 2555”
  เทศบาลเมืองปราจีนบุรีรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และ คนพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.55
  ประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประธานชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ขอเชิญบริจาคเงินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการฯ
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างพระพุทธโลกวิทูมหามุนีนารถ สูง 79 เมตร ประดิษฐานที่อุทยานเขาอีโต้
  ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทและบวชศิลจาริณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2555 ณ วัดป่ามะไฟ
  ม.ราชภัฏสวนดุสิต(นครนายก)เปิดรับนักศึกษารอบโควต้า ป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
  ข่าวกำหนดเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภีตั้งแต่ 1 พ.ย.55
  ข่าว รพ.เจ้าพระยา จัดโครงการต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ไม่มีคิว
  ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2555
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม รวมพลคนปราจีนบุรี Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.55
  ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 56 (ทดแทน) ครั้งที่1
  ปิดถนนข้าทางรถไฟหน้าค่ายจักรพงษ์ วันเสาร์ที่ 20 ต.ค.55 เวลา 06.00-17.00 น.
  แผนผังการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  กำหนดการและกิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555
  สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น.
  ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน กันยายน 2555
  ตารางกำหนดวันเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
  ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งประธานชุมชนทุกชุมชน
  กำหนดรับสมัครเลือกตั้งประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.55
  ขอเชิญบูชา เหรียญหลวงพ่อเพชร รุ่น ๑๐๐ ปี ป.ร.อ.รายได้สมทบทุนพัฒนาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน กันยายน 2555
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ณ วันที่ 20 ก.ย.55
  เชิญร่วมโครงการรณรงค์ปั่นจักรยานออกกำลังกายด้วยใจลดโลกร้อน "Car Free Day xu 2555" วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย.55 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นบุคลากรสนับสนุนการสอน ร.ร.เทศบาล5 จำนวน 1 อัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2555
  ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2555
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานโรงฆ่าสัตว์
  ประกาศ เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
  ประกาศ เรื่องการรณรงค์ขับ-ซ้อนจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
  ล่องแก่งน้ำใสต้องไป "แก่งหินเิพิง" ระหว่างเดือน มิ.ย.-ต.ค.55
  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเฉลิมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า
  เชิญชมการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงรางวัล ในวันที่ 17-25 ก.ค.55 ณ ร.ร.เทศบาล2
  คำขวัญโครงการรณรงค์ ขับซ้อนจักยานยนต์ใส่หมวกนิริภัย เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวกองการศึกษา ฉบับเดือน มิถุนายน 2555
  การแข่งขัน"วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล"ชิงถ้วยพระราชทานฯ 20-24 ส.ค.55 ณ โยงยิม สนามกีฬา จ.ปราจีนบุรี
  การเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.55 เวลา 08.00-15.00น.
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวกองการศึกษาฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2555
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕
  ขอเชิญเี่ที่ยวงาน "วันกระท้อนหวาน ผลไม้และไม้พัธุ์ดีปี 2555"
  โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี
  ประกาศกำหนดหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับแจ้งเหตุ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสยาเสพติด
  รณรงค์ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสวมหมวกนิรภัย 100%
  เชิญเที่ยวงานวันเกษตรปราจีนบุรี 25พ.ค.-3ม.ิย.55
  เชิญร่วมงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการเรียนรู้ของพระพุทธเจ้า จ.ปราจีนบุรี วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย.55
  สรุปผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  คำแถลงนโยบายของ นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ ต่อสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ข่าวนายกเล็กจัดหนักให้ชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า
  ประกาศ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน