ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ พ.ศ.2555 / 2


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(โรงเรียนเทศบาล 1)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ประกาศจ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค.52
ประกาศสอบราคาจ้างถมดิน
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนปราจีนอนุสรณ์(ทางหลวงหมายเลข 3069 กม.2+065-2+395)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 194 ใบ
ประกาศสอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพินิจรังสรรค์ ซอย 4
สอบราคาซื้อวัสดุรายหัวปีงบประมาณ 2555 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลและยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนราษฎรดำริ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณลานกีฬา ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การกำหนดวันตรวจรับงาน
ประกาศตรวจรับงาน จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศตรวจรับงาน จ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพินิจรังสรรค์ ซอย 4งบประมาณ 64 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |