ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ พ.ศ.2556


ประกาศสอบราคาีซื้อวัสดุรายหัว ปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (รร.เทศบาล3วัดแก้วพิจิตร)
ประกาศสอบราคาีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
ประกาศสอบราคาีซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง รร.เทศบาล 2,4,5 และครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รร.เทศบาล 4 ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาีจ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ปีงบประมาณ 2556 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต) โทรทัศน์สี อุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบสำหรับใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล4 และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษษ โรงเรียนเทศบาล 2 , 4 .5
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล3 (วัดแก้วพิจิตร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ประกาศสอบราคาจ้าเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1(ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนราษฎรดำริ ช่วงจากรั้วสำนักงานขนส่งจังหวัด ถึง แยกถนนปราจีนตคามและซอยปราจีนวิลเลจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถแทร็คเตอร์ตีนตะขาบ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 2 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล2 (วัดหลวงปรีชากูล)
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล4 (อุดมวิทย์สมใจ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล1(ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม รหัส สน.ศท.ส.10 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุรายหัวปีงบประมาณ 2556 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 4(อุดมวิทย์สมใจ) ศูนย์ที่ 2
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อดินลูกรัง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาและกันสาดรอบอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศสอบราคาจ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 15 คัน ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 ม.ค.56งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |