ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ พ.ศ.2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนแก้วพิจิตร(จากวัดแก้วพิจิตร ถึงร้านกุ้งกะทะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 11 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (อุุดมวิทย์สมใจ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 จุด
>ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอมกรีต ถนนเทศบาลดำริ จากถนนเทศบาลดำริ ซอย 5 ถึงถนนสุวินทวงศ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมป้ายข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (สี่แยกราษฎรดำริ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 200 ใบ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 2(วัดหลวงปรีชากูล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล4(อุดมวิทย์สมใจ)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 2,000 ลบ.ม.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนโรงฆ่าสัตว์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบล 4(อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินเดชาประสิทธิ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล1(ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคมจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาลดำริ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม รหัส สน.ศท.ส.10 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดศรีมงคล)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 15 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ปรงบประมาณ 2558 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและปรับปรุงฝ้าเพดาน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคายกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนแก้วพิจิตร บริเวณตลาดประสิทธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาจ้าเหมาก่อสร้างอาคารส้วม ตามแบบ กช.8/2557 โรงเรียเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนแก้วพิจิตร(จากวัดแก้วพิจิตร ถึงร้านกุ้งกะทะ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 11 เครื่อง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัย
ประกาศ ราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี: คำนวณราคา
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (อุุดมวิทย์สมใจ)
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 3 จุด
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอมกรีต ถนนเทศบาลดำริ จากถนนเทศบาลดำริ ซอย 5 ถึงถนนสุวินทวงศ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์: คำนวณราคา
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ: คำนวณราคา
ประกาศ สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 200 ใบ
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมป้ายข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (สี่แยกราษฎรดำริ)
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 2(วัดหลวงปรีชากูล)
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล4(อุดมวิทย์สมใจ)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 11 เครื่อง
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 11 เครื่อง
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 2,000 ลบ.ม.
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนโรงฆ่าสัตว์: คำนวณราคา
ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล)
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบล 4(อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินเดชาประสิทธิ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล1(ปราจีนราษฎร์รังสฤษฏ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม รหัส สน.ศท.ส.10 โรงเรียนเทศบาล6(วัดศรีมงคล) ครั้งที่ 2
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนปราจีนตคาม
ประกาศ สอบราคมจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนเทศบาลดำริ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม รหัส สน.ศท.ส.10 โรงเรียนเทศบาล6 (วัดศรีมงคล)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 15 คัน
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุรายหัว ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ปรงบประมาณ 2558 ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาล 5
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีและปรับปรุงฝ้าเพดาน
ประกาศ ประกวดราคายกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนแก้วพิจิตร บริเวณตลาดประสิทธิ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : คำนวณราคางบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |