ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ พ.ศ. 2559


ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันยื่นสอบราคาและวันเปิดซองสอบราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี DLIT สำหรับโรงเรียนสังกัดกเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี DLIT สำหรับโรงเรียนสังกัดกเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแจ้งพัฒนา ซอย 1
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.57 - ก.ย.58งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |