ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2560


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. จ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์ LED FUll Color VDO Sing จำนวน 1 ป้าย 390,000.-บาท
2. สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 4,500 ลบ.ม. 484,000.-บาท
3. โครงการจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายอเนกประสงค์ ค.ส.ล.พื้นขัดมัน 140,000.-บาท
4. โครงการจ้างงานตีเส้นจราจร Traffic Paint 194,800.-บาท
5. โครงการจ้างปรับปรุงจุดกลับรถหน้ากองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ 180,000.-บาท
6. โครงการจ้างซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 141,000.-บาท
7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 126.000-บาท
8. จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-0168 จำนวน 1 คัน 244,388.-บาท
9. จ้างซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4627 จำนวน 1 คัน 81,4627.-บาท
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภานในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนสังกัดเทศบาสเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาล 3(วัดแก้วพิจิตร)
ประกาศ ผู้ชนะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ร.ร.ท.4)
ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
ประกาศ ผู้มีสิทธิ ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภานในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนสังกัดเทศบาสเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาล 3(วัดแก้วพิจิตร)
ประกาศ ผู้มีสิทธิ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ร.ร.ท.4)
ประกาศ ผู้มีสิทธิประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ ผู้มีสิทธิ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภานในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนสังกัดเทศบาสเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาล 3(วัดแก้วพิจิตร)
ประกาศ ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 (ร.ร.ท.4)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าบริเวณตลาดหน้าค่ายฯ ถนนปราจีนธานีฝั่งขาเข้า
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการจัดหาพัสดุระยะ 3 ปี (60-62)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.58 - ก.ย.59งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |