ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2561


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 777,056.-บาท
2. จ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2560 165,000.-บาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำดับเพลิงพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า 132,000.-บาท
4. สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 210 ใบ 275,000.-บาท
5. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนน 4 เครื่อง(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 185,800.-บาท
6. โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยขนมจีน ถนนแก้วพิจิตร 200,000.-บาท
7. โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักซอยถนนแจ้งพัฒนา ซอย 4 180,000.-บาท
8. โครงการจ้างซ่อมแซมห้องพักพนักงานเทศบาล 268,000.-บาท
9. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 15 รายการ 488,000.-บาท
10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ) 3,300,000.-บาท
11. ค่าขยายและปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 800,000.-บาท
12. ซื้อวัสดุดิน จำนวน 2 รายการ 382,800.-บาท
13. จ้างซ่อมรถขุดตักไฮดรอลิกตีนตะขาบ ทะเบียน ตค2980 จำนวน 1 คัน 145,999.36 บาท
14. ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1 รายการ 453,750 บาท
15. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิว จำนวน 1 ชุด 140,000 บาท
16. ซื้อหินใหญ่คละ จำนวน 600 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ 480,000 บาท
17. สอบราคาเจ้าเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการรักษาความปลอดภัยจำนวน 1 รายการ 381,348 บาท
18. ซื้อวัสดุในการป้องกันอุทกภัย จำนวน 8 รายการ 121,450 บาท
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 28 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)จำนวน 30 ตัว พร่้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ถนนวัดโรมันอุทิศ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ถนนวัดโรมันอุทิศ ซอย 3-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 28 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)จำนวน 30 ตัว พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ถนนวัดโรมันอุทิศ ซอย 3-5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมว่างท่อระบายน้ำ ถนนวัดโรมันอุทิศ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กองการศึกษา)
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.59 - ก.ย.60
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3)งวดที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.6)งวดที่ 1
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.)ไตรมาสที่ 2งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |