ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2561


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 777,056.-บาท
2. จ้างทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปี 2560 165,000.-บาท
3. โครงการก่อสร้างอาคารสูบน้ำดับเพลิงพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า 132,000.-บาท
4. สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 210 ใบ 275,000.-บาท
5. สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนน 4 เครื่อง(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 185,800.-บาท
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 28 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 28 เมตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(กองการศึกษา)
การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ต.ค.59 - ก.ย.60งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |