ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2562


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นบุคลากรทางการศึกษา(เอกสารแนบท้าย) ตามอกสารแนบท้าย
2. จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข 120,000.-บาท
3. ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 23 รายการ 495,000.-บาท
4. โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ 494,000.-บาท
5. โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดโรมันอุทิศ ซอย 2 700,000.-บาท
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ (จากแยกถนนปราจีนตคาม-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยแยกในซอยทรัพย์ไพลิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ (จากแยกถนนปราจีนตคาม-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยแยกในซอยทรัพย์ไพลิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์(จากถนนปราจีนตคามทางรถไผ) งบประมาณ 26,700,000.-บาท
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 งบประมาณ 800,000.-บาท
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร งบประมาณ 3,174,000.-บาท
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยแยกในซอยทรัพย์ไพลิน งบประมาณ 4,284,000.-บาท

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 30 ก.ย.61)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 30 ก.ย.61)งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |