ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2562


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นบุคลากรทางการศึกษา(เอกสารแนบท้าย) ตามอกสารแนบท้าย
2. จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข 120,000.-บาท
3. ซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 23 รายการ 495,000.-บาท
4. โครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ 494,000.-บาท
5. โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนวัดโรมันอุทิศ ซอย 2 700,000.-บาท
6. จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-1852 จำนวน 8 รายการ 220,960.-บาท
7. ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 184 ใบ 260,340.-บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายข้างร้านทองประเสริฐ 400,000.-บาท
9. โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี 390,000.-บาท
10. โครงการจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสลถนนปราจีนอนุสรณ์(ช่วงทรุดตัวหน้าวัดหลวงปรีชากูล) 340,000.-บาท
11. สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 286,011.-บาท

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ (จากแยกถนนปราจีนตคาม-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยแยกในซอยทรัพย์ไพลิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างร้านทองประเสริฐ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลู่วิ่งสวนสาธารณะหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบคอนเทนเนอร์ และถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตลาดสด ถนน และทางเท้า ภายในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างประบปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนถนนหน้าเมือง (จากศาลพระหลักเมือง-สะพานณรงค์ดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนปราจีนอนุสรณ์ (ช่วงถนนทรุดตัวหน้า วัดหลวงปรีชากูล)จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ต.ค.61 - 31 ธ.ค.61)
ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ม.ค.62 - 31 มี.ค.62)
ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 ( 1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย.62)
ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ก.ค.62 - 30 ก.ย.62)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์ (จากแยกถนนปราจีนตคาม-ทางรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยแยกในซอยทรัพย์ไพลิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์และถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด ถนนและทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนถนนหน้าเมือง (จากศาลพระหลักเมือง-สะพานณรงค์ดำริ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงถนนสฤษฎ์ยุทธศิลป์(จากถนนปราจีนตคามทางรถไผ) งบประมาณ 26,700,000.-บาท
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนโรมันอุทิศ ซอย 2 งบประมาณ 800,000.-บาท
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร งบประมาณ 3,174,000.-บาท
ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ซอยแยกในซอยทรัพย์ไพลิน งบประมาณ 4,284,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 900,000.-บาท
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนถนนหน้าเมือง (จากศาลพระหลักเมือง-สพานณรงค์ดำริ)3,740,000.-บาท
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(คตง.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 30 ก.ย.61)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ณ 30 ก.ย.61)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |