ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2563


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก 900,000.-บ.
2. โครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง 5,091,00.-บ.
3. โครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังสถานีตำรวจ 1,084,00.-บ.
4. โครงการจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 481,000.-บ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดซ่อม(Deep Patch)แอสฟัลท์ติกคอมกรีต ถนนปราจีนตคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรดำริ ซอย 5 (จากแยกถนนราษฎรดำริ ถึงแยกถนนแจ้งพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืแงปราจีนบุรี งบประมาณ 900,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนอนุสรณ์ (จากโค้งบ้านพักผู้พิพากษาถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) งบประมาณ 13,549,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง งบประมาณ 5,091,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎรดำริ (จากทางรถไฟ-แยกแสงศิลป์) งบประมาณ 10,687,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ งบประมาณ 2,595,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ขุดซ่อม (Deep patch)ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปราจีนตคาม (แผนชุมชนเซียนซือ) งบประมาณ 2,900,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล งบประมาณ 5,299,000.-บาท

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |