ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2563


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก 900,000.-บ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืแงปราจีนบุรี งบประมาณ 900,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนอนุสรณ์ (จากโค้งบ้านพักผู้พิพากษาถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) งบประมาณ 13,549,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง งบประมาณ 5,091,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎรดำริ (จากทางรถไฟ-แยกแสงศิลป์) งบประมาณ 10,687,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ งบประมาณ 2,595,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ขุดซ่อม (Deep patch)ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปราจีนตคาม (แผนชุมชนเซียนซือ) งบประมาณ 2,900,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล งบประมาณ 5,299,000.-บาท

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |