ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2563


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก 900,000.-บ.
2. โครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง 5,091,00.-บ.
3. โครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังสถานีตำรวจ 1,084,00.-บ.
4. โครงการจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 481,000.-บ.
5. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 ชุด 122,800.-บ.
6. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนอนุสรณ์(จากโค้งบ้านผู้พิพากษาถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) 13,549,000.-บ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดซ่อม(Deep patch)ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนตคาม (แผนชุมชนเซียนซือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.ราษฎรดำริซอย5 (จากแยกราษฎรดำริถึงแยกแจ้งพัฒนา) ต.หน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.02008 สายถนนปราจีนอนุสรณ์ (ช่วงทรุดตัวหน้าวัดหลวงปรีชากูล) ต.หน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรดำริ(จากทางรถไฟ-แยกแสงศิลป์) ต.หน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนปราจีนอนุสรณ์ ซอย 10 ต.หน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-9649 ปราจีนบุรี จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนอนุสรณ์(จากโค้งบ้านพักผู้พิพากษาถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถงยังชีพ จำนวน 1,748 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 984 ชุด โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างขุดซ่อม(Deep Patch)แอสฟัลท์ติกคอมกรีต ถนนปราจีนตคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎรดำริ ซอย 5 (จากแยกถนนราษฎรดำริ ถึงแยกถนนแจ้งพัฒนา)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

-ร่าง-ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.02008 สายถนนปราจีนอนุสรณ์ (ช่วงทุดตัวหน้าวัดหลวงปรีชากูล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนราษฎรดำริ(จากทางรถไฟ-แยกแสงศิลป์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนอนุสรณ์ (จากโค้งบ้านผู้พิพากษาถึงสุดเขตเทศบลเมืองปราจีนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืแงปราจีนบุรี งบประมาณ 900,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปราจีนอนุสรณ์ (จากโค้งบ้านพักผู้พิพากษาถึงสุดเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี) งบประมาณ 13,549,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง งบประมาณ 5,091,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎรดำริ (จากทางรถไฟ-แยกแสงศิลป์) งบประมาณ 10,687,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ปรับปรุงถนนริมทางรถไฟ งบประมาณ 2,595,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ขุดซ่อม (Deep patch)ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปราจีนตคาม (แผนชุมชนเซียนซือ) งบประมาณ 2,900,000.-บาท

ประกาศแผนการจัดซื้อจ้าง ฝังกลบขยะมูลฝอยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาล งบประมาณ 5,299,000.-บาท

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |