ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2564


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. โครงการ.... โดยวิธี.. .-บ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |