ข่าวการประกวดราคา งบประมาณ 2564


.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
1. โครงการ.... โดยวิธี.. .-บ.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานกีฬาข้างศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณซอยขนมจีนถนนแก้วพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณคลองสาธารธหลังโรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) หนองโบก ถึงธนาคารเพื่อการเกษตร สาขาปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดท้าย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองคา (ซอยน้องบิว) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณซอยขนมจีนถนนแก้วพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นลานกีฬาข้างศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาผู้ประกอบการทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองคา (ซอยน้องบิว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล บริเวณคลองสาธารณะหลังโรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์)หนองโบก ถึงธนาคารเพื่อการเเกษตร สาขาปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
แผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563งบประมาณ 64 | งบประมาณ 63 | งบประมาณ 62 | งบประมาณ 61 | งบประมาณ 60 | งบประมาณ 59 | งบประมาณ 58 | งบประมาณ 57 | งบประมาณ 56 | งบประมาณ 55/2 | งบประมาณ 55/1 |