เทศบาล

เมืองปราจีนบุรี

          เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อบริการในด้านต่าง เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร การศึกษา จัดเก็บภาษี ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ซึ่งทุกๆ ด้าน เราชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พยายามพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ ท่าน

ผู้บริหารงานราชการ


 •                                     นายมนตรี เกิดจิ๋ว (ปลัดเทศบาล)

 •       นายสุกิจ เทพประสิทธิ์ (รองปลัดเทศบาล)
 •       นายสมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์(รองปลัดเทศบาล)
หัวหน้าส่วนราชการ


 •     นายสัณธิติ แก้วโกมินทร์ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
 •       นางอมรรัตน์ กัลลประวิทย์ (รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง)

 •       นายไวยวิทย์ เชยประทุม  (ผอ.กองช่าง)
 •     นางพิศเพลิน ฉัตรไชยพรกุล (ผอ.กองสาธารณสุขฯ)

 •       นายชัยพร ผ่องแผ้ว (ผอ.กองการศึกษา)
 •       นายชัยพร สุคันธี (ผอ.กองวิชาการและแผนงาน)

 •       นางเฉลิมศรี ชาวเมือง (ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
 •     นายอิทธิเดช ทิพยแสง (ผู้จัดการสถานธนานุบาล)