เทศบาล

เมืองปราจีนบุรี

          เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีภารกิจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อบริการในด้านต่าง เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร การศึกษา จัดเก็บภาษี ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ฯลฯ ซึ่งทุกๆ ด้าน เราชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พยายามพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆ ท่าน

ผู้บริหารงานราชการ


 •                                     นายสันติภาพ เรืองริวงศ์ (ปลัดเทศบาล)

 •       นายสุกิจ เทพประสิทธิ์ (รองปลัดเทศบาล)
 •       -ว่าง-
หัวหน้าส่วนราชการ


 •       
 •       

 •       
 •       

 •       
 •       

 •       
 •       

 •