ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมให้การบริการของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้
     สถานที่ตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ถนนแจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 เวลาการให้บริการ เวลาทำการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.โทร0-3721-1028 fax 0-3721-2163 email: contact@prachincity.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรัตนภร ขันโท ผู้ประกาศข่าว(พนักงานจ้าง)
นายประพล รัตนมาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นายบุญลือ ถึกวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาววรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นายชัยพร สุคันธี ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  ระเบียบเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศาลเมืองปราจีนบุรี
  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 พระราชบัญญัติ ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
 คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
         - Download แบบหนังสือร้องเรียน
         - Download แบบหนังสืออุทธรณ์
         - Download แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร