แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองปราจีนบุุรี
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560