ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561)
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61)
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.60 - 31 ก.ย.61)

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศเทศบาลเรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ข้อมูลรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ข้อมูลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข(ครั้งที่ 1/2561)เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน2560)
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาร พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองปราจีนบุุรี
 แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)(เพิ่มเติม)ฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส