การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการเสริมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พ.ศ.2561-2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ข้อบังคับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ว่าด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล ลูจ้างประจำ ลพนักงานจ้าง พ.ศ.2561-2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีพ.ศ.2561 - 2563

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.2561-2563

แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการรักษาวินัย


การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2561-2563
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การรีับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2561
รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2562

สรุปแบบสอบถาม
รายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่ได้มาตรฐาน
s