การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 2561-2563
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การรีับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานการฝึกอบรม ประจำปี 2561

สรุปแบบสอบถาม
รายงานกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรที่ได้มาตรฐาน
s