p
p
p

กองการศึกษา

นายชัยพร ผ่องแผ้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง (ตำแหน่งเลขที่ 30-2-08-2107-001) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุมกำกับดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและโครงการ , ฝ่ายบริหารการศึกษาและฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยศึกษานิเทศก์ โรงเรียนในสังกัด และงานต่าง ๆ ของกองการศึกษา

2. กำหนดจุดมุ่งหมายการทำงาน แผนงาน โครงการในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา การพิจารณาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ งบประมาณ การติดต่อประสานงาน วางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำติดตามผล ประเมินผลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ในกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

3. รับและดำเนินการตามนโยบายแผนงาน โครงการต่าง ๆ จากเทศบาล จังหวัด กรมและกระทรวง มาวางแผนปฏิบัติให้สอดคล้องต้องกัน

4. ควบคุมดูแล ปกครอง บังคับบัญชาพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างในสังกัดกองการศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยดำเนินการไปให้เกิดความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

p
p
p
p
p
p
p
p
ติดต่อเทศบาลเมืองปราจีนบุรี