กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำงบประมาณของเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดูแลให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชการ
และข่าวสารท้องถิ่น ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย
โทร. 0-3721-1028 E-mail : prachin2009@hotmail.com
 •     

 •       
 •     

 •       
 •       

 •       
 •     

 •       
 •     

 •       
 •     

 •