กองทุนหลักประกันสุขภาพ

          เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เมื่อปี ๒๕๕๑ โดยสมทบเงินจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๕๐ % ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๖,๘๔๓.๗๕ ( หนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ )

ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

|ปี ๒๕๕๔|

สถานที่ตั้ง กองทุนหลักประกันสุขภาพ


อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น ๒
เลขที่ ๑ ถ.แจ้งพัฒนา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

Gallery

วัตถุประสงค์ ของกองทุน

 • ๑.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
 • ๒. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการสุขภาพกำหนด
 • ๓. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 • ๔. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปีงบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 • นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ ประธานกรรมการ
 • นางสุจริต จินารักษ์ รองประธานกรรมการ
 • นายเรียน มากมี รองประธานกรรมการ
 • นายนพดล วรมานะกุล กรรมการ
 • นายเอกชัย อรุณเจริญ์ กรรมการ
 • นางพิศเพลิน ฉัตรไชยพรกุล กรรมการ
 • นายวีระพันธ์ อนุพันธ์ กรรมการ
 • นายชลิต อารมวงษ์ กรรมการ
 • นางกรรณิการ์ ชวดบัว กรรมการ
 • น.ส.เพ็ญพรรณ เล่ห์สิงห์ กรรมการ
 • นางอำพร สิงหะพันธ์ กรรมการ
 • นางพนมพร แย้มยิ้ม กรรมการ
 • จ.ส.อ.โสธร อัมพุชินีวรรณ กรรมการ
 • ด.ต.พนม ชีวะเสร ีกรรมการ
 • นางเสาวนีย์ อินนาคกูล กรรมการและเลขานุการ