กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปราจีนบุรีปีงบประมาณ ๒๕๕๔

   จัดบริการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ
   ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้านทันตสุขภาพ โภชนาการ และภูมิคุ้มกันโรค
   ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
   พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
   ส่งเสริมการออกกำลังกายชมรมสร้างสุขภาพ