ประจำปีงบประมาณ 2555


ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 30 พ.ย.55 เวลา 14.00น.
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 28 ก.ย.55 เวลา 14.00น.
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 23 ส.ค.55 เวลา 14.00น.
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 15 ส.ค.55 เวลา 14.00น.
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 28 พ.ค.55 เวลา 14.00น.
ประกาศ การกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2555 และระยะเวลาในแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 และระยะเวลาในสมัยประชุม
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2555
ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ 25 พ.ค.55เวลา 14.00น.
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครั้งแรก