ประจำปีงบประมาณ 2557


ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 
ประกาศ การกำหนดสมับประชุุมสภาสามัญ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
 
ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 
ขอเชิญประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 /2557 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00น.
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
 
การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
 
เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
 
เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
 
การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
 
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
 
การเข้ารับฟังการประชุมวิสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
 
ประกาศสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง การประชาสัมพันธ์
 
เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
 
เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
 
การเข้าฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557