ประจำปีงบประมาณ 2562


td>td>td>td>
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมส ามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เรียกประชุม สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
 
 
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2563
 
 สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เรียกประชุม สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2562
 
ประกาศ เปิดประชุม สามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ระจำปี พ.ศ.2562