ประจำปีงบประมาณ 2563


สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 
ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 
ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 
กำหนดวันเริ่มประชุมสมมัญ ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2564
 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 
ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
 
ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563