>กองการศึกษา
การศึกษา ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต กองการศึกษาเห็นในความสำคัญเรื่องนี้ จึงมุ่งมั่นและพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การเรียนการสอน รวมถึงการสร้างเสริมทักษะแก่เด็กๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างความรักในประเพณีดั้งเดิมของชาวไทย ให้สืบสานวัฒนธรรมอันดี คงอยู่กับชุมชนชาวปราจีนบุรีสืบไป ให้สมกับคำว่า "การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ"
กองช่าง
กำลังหลักสำคัญในการทำให้การพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือ กองช่าง เนื่องจากกองช่างจะทำให้โครงการต่างๆ ที่เราต้องการออกมาเป็นรูปธรรม คือ การดูแลการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เกิดความสะดวกในการดำเนินชีวิตของชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีในทุกด้าน
กองคลัง
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงบประมาณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง ควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างคามระเบียบพัสดุ มีการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรม เพื่อนำรายได้จากการจัดเก็บภาษี มาพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ให้เจริญก้าวหน้าตรงตามความต้องการขอ งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอย่างแท้จริง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสัตวแพทย์ เสริมสร้างอนามัยที่ดีให้กับชุมชน รวมทั้งดูแลความสะอาดให้กับชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาตลอด
สำนักปลัดเทศบาล
เปรียบเสมือนแม่บ้านที่คอยดูแลให้บ้านเรียบร้อย ต้องดูแลเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานโดยจะทำหน้าที่บริการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต อีกทั้งยังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คุ้มครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานทะเบียนราษฎร์
งานเทศกิจ
กองวิชาการและแผนงาน
รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำงบประมาณของเทศาบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดูแลให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของราชการและข่าวสารท้องถิ่น ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย
กองสวัสดิการสังคม
ความเป็นอยู่ของประชาชนชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรีถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง กองสวัสดิการสังคมดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และให้การสงเคราะห์ผู้ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
สถานธนานุบาล
เปรียบเสมือนแหล่งบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชน ในเขตเทศาบลเมืองปราจีนบุรี ด้วยการให้บริการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เป็นการดำเนินงานธุรกิจการค้าอย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินทองเป็นการชั่วคราวและนำผลกำไรไปบูรณะทอ้งถิ่นให้เจริญก้าวหน้า